O nama

KAKO I ZAŠTO JE FORMIRANO Društvo Pronalazača i Autora Tehničkih Unapređenja
PRONALAZAČ MIHAJLO PUPIN-Skopje

Savremeni način življenja i stvaranja u novom vremenu u kome živimo, je nametnulo spontanu potrebu pronalazačima za ujedinjenje i organizovanje u udruženja – društva, koja će prevazići stereotipne šablone dosadašnje ogranizovanosti i delovanja u ovoj oblasti, i moći odgovoriti svim izazovima novog vremena.

Nakon konsultacija sa većim brojem pronalazača, jedna grupa dokazanih pronalazača je preuzela obavezu da ovu inicijativu pretoči u pravno izdržanu formu, u vidu registrovanog udruženja, čiji su osnovni principi usaglašeni sa osnovnim ciljevima, principima i aktima SPATUMA i NARODNE TEHNIKE R. MAKEDONIJE

Društvo oplemenjuje organizacijsku matricu u oblasti pronalazaštva sa svojim specifičnim načinom delovanja:

– Kontinuirana međusobna komunikacija među članovima udruženja.

– Masimalno brza međusobna razmena informacija, o novostima koje bi mogle biti od značaja ostalim članovima.

– Iskrena i nesebična međusobna pomoć u realizaciji individualnih projekata.

– Izgrađen kodeks čestitosti, poverljivosti i iskrenosti prilkom saradnje sa kompanijama, koje podržavaju društvo i institucijama sa kojima sarađujemo.

– Učestvo u realizaciji zajedničkih inovativnih projekata društva.

– Društvo se brine o što većoj zastupljenosti nežnijeg pola, kao i o podmlatku.

– Društvo je formirano 22.02.2015 godine.

 

CILJEVI UDRUŽENJA

U udruženju će se ostvarivati ciljevi i zadatci šireg zajedničkog intersa pronalazača i atora tehničkih unapređenja, a posebno:

– Stvaranje sadržinskih metodoloških i organizatorskih pretpostavki za unapređenje pronalazaštva i drugih formi industrijske sopstvenosti;

– Popularizacija pronalazačke i inovatorske delatnosti, preko savetovanja, predavanja, tribina, izložbi pronalazaka i inovacija,i drugih formi;

– Rad sa mladim kadrovima na problematici pronalazaštva i inovacija i podizanje stručnog nivoa članova udruženja u problematici pronalazaštva i inovacija;

– Otkrivanje, negovanje, i stimulisanje talentovanih učenika i studenata na polju pronalazaštva i inovatorstva;

– Pronalaženje normativnog uređenja na problematici vezanoj za razvoj i unapređenje pronalazaštva i inovatorske delatnosti i pravilnog raspoređivanja dohotka ove delatnosti u trgovačkim društvima;

– Saradnja sa organima i institucijama odbrane i zaštite po pitanjima pronalazaštva i inovatorstva;

– Permanentno i redovno informisanje članova društva o svim promenama i novinama u pravnoj sferi, a koje se odnose na pronalazaštvo i inovatorstvo, na nivou republike, međunarodnih institucija i asocijacija, dostavljanje informacija i drugih saznanja o izložbama i drugim formama kroz koje se populariše i unapređuje pronalazaštvo i inovatorstvo;

– Svaranje baze za promovisanje i realizaciju inovacija;

– Angažovanje u realizaciji opštinskih, republičkih i međunarodnih manifestacija i saradnja sa specijalizovanim domaćim i međunarodnim asocijacijama iz oblasti inovatorstva i pronalazaštva

– Saradnja sa srednjim stručnim školama, fakultetima i asocijacijama iz oblasti tehnike u stvaranju uslova za stvaranje i realizaciju pronalazaka i inovacija;

– Podnošenje predloga nadležnim organima za donošenje, izmenu i dopunu zakonskih i podzakonskih propisa sa kojima se uređuje pronalazaštvo i inovatorska delatnost;

– Prezentacija svoga rada preko elektronskih i pisanih medija za javno informisanje;

– Učestvo u naučno istraživačkim projektima u Republici Makedoniji i inostranstvu iz oblasti pronalazaštva i drugih vidova tehničkog stvaralaštva;

– Učestvo u stvaranju i praktičnoj primeni pronalazaka i drugih vidova tehničkog stvaralaštva;

– Udruživanje sa drugim savezima i asocijacijama ove i slične problematike u Republici Makedoniji i inostranstvu.

 

Ciljeve i zadatke iz predhodnog stava, udruženje će ostvarivati preko:

-Donošenja opštih akata i specijaliziranih programa za potsticanje i realizovanje pronalazaštva, i inovatorstva;

– Strično osposobljavanje i edukovanje stučnog kadra, koji će raditi u klubovima organizovanim od strane udruženja ma polju pronalazaštva, i inovatorstva;

– Organizovanje i realizovanje seminara, predavanja, tribina, izložbi i drugih formi oblika i sadržina;

– Saradnja i komunikacija sa Narodnom Tehnikom Makedonije, Društvom nauke,tehničkim fakultetima, Privrednom Komorom Makedonije, organima i telima države zaduženih za ovu problematiku i drugim institucijama u državi i inostranstvu, direktno ili preko SPATUM-a.