Celosno NOVI VID ZAŠTITNE MASKE ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU

Pronalazač “Nacinalne Asocijacije Pronalazača Makedonije”  patentirao potpuno novi vid zaštitne maske kojim se očekuje  rešenje problema  “odbojnosti prema  upotrebi zaštitne maske“ što je i jedan od glavnih razloga ne zaustavljanja pandemije.

        Uzroci ne korišćenja zaštitne maske     

        Prilikom upotrebe većine zaštitnih maski koje su u prodaji, vazduh se udiše kroz platno maske, a izdiše između obraza i unutrašnje strane platna. Pri ponovnom udisanju udiše se i deo već izdahnutog vazduha zadržanog u unutršnjosti maske,koji sadrži manje kiseonika  a, i  izvesnu količinu CO2 .Sve ovo rezultira sa bržim fizičkim i umstvenim zamorom korisnika zaštine maske ,čineći je krajnje neprijatnom za duže korišćenje što je i glavni uzrok “ne nošenja maske”.

        Većina  z.maski koje imaju ugrađen ventil , takođe ima svoje manjkavosti  u zavisnosti od proizvođača . Prema ocenama stručnih medicinskih lica ovi vidovi  z.maske nisu celosno bezbedni.

        Ovakva momentalna ponuda maski na tržištu više je bazirana ,na industrijskoj primenljivosti  tj. uprošćavanje proizvodnih postupaka, sa  ciljem da se zadovolji  potreba tržišta posebno u momentu kada se ukazuje hitna potreba, od ogromnog broja jedinica proizvoda.

         Svet se nikada ranije nije suočio sa ovakvim masovnim pandemijama  pa je i izostajalo razmišljanje o koncepciji novih vidova zaštitnih maski  koje bi bile prijatne za korišćenje.

        Šta nidi ovaj novi vid z.maski

        Pri upotrebi  ovog  novog  vida  z.maske,  vazduh se udiše kroz platno, kroz nos, a izdiše se oralno kroz plastične ili silikonske kanale izvan z.maske.

        Na ovaj način korisnik z.maske udiše uvek svež vazduh, što nije slučaj pri upotrebi do sada potojećih maski.

        Proizvodni potencijal  (ko može da proizvodi ove z. maske??????)

        Ovaj novi vid z.maski mogu da proizvode , dosadašnji proizvođači z.maski u saradnji sa kompanijama koje proizvode plastične  ili silikonske delove.

         Kompanije koje proizvode postojeće z.maske, postavljaće od istog  materijala – došivanjem platnene  delove, u koje će se naknadno učvršćivati plastični –dodatni delovi.

         Dodatno ugrađeni delovi, mogu  se kompletno demontirati i ponovo montirati u istu z.masku, čime se omogućava  pranje platnenog  i plastočnog  dela, ovog novog vida z. maske.

          Izmenljivi oralni izduvnici,  zanemarljivo – beznačajno,  mogu da povise cenu z-maske u bukvalnom smislu reči. Isti već korišćeni izduvnici, nakon upotrebe mogu  da se dezinfikuju (pranjem) sa običnim deterdžentom ili sa sredstvom za dezinfekciju.

          Autor ovog projekta smatra, da će se  proizvodnjom ovog novog vida zaštitne maske i njenom širom primenom u svetu, u značajnoj meri poboljšati situacija u onosu na Kovid 19

          Tržište je već prezasićeno sa industrijskim z.maskama koje stvaraju odbojnost ka nošenju

Vreme je za nova trajnija rešenja z.maski, koja pružaju punu zaštitu ali I ,koja omogućavaju udisanje uvek svežeg  vazduha.

Detaljnije Informacije

Nacionalna Asocijacija Pronalazača Makedonije (NAIM)

Kontakt E-mail.  dpatu_mihajlo_pupin@yahoo.com

Kontakt mob. +389 (0) 75 228-344 :  +389(0) 70 740398  :   +389 (0)75 376 831