Balkanska patent inicijativa – novi projekat Nacionalne asocijacije pronalazača Makedonije

Nacionalna Asocijacija pronalazača Makedonije (NAIM)je predstavila svoj novi projekat “ Balkanska patent inicijativa “ koji je pozdravljen od svih nacionalnih asocijacija pronalazača u regionu i šire.

Ovaj projekat će obezbediti pronalazačima u regionu veće olakšice prilikom prijavljivanja nihovih patenata, pre svega u susednim državama, ali i šire kako u administrativnom tako i u materijalnom smislu

Zakon za patente R.Severne Makedonije kao i Evropska patentna konvencija predviđaju da se  prijavljivanje domaćeg patenta u drugu državu vrši preko ovlašćenog zastupnika, čime se pronalazačima povećavaju troškovi a istovremeno im se usložnjava i administrativni postupak. Ovim su pre svega pogođeni pronalazači u svojstvu fizičkih lica .

Ovakva situacija celosno  blokira protok patenata,posebno između država sa bivših YU prostora,što je evidentno i lako proverljivo.Na sreću zakon za patente kao i Evropska patentna konvencija, dozvoljvaju sključivanje bilateralnih ugovora,što ovaj projekat čini lako ostvarljivim

Iz tih razloga NAIM je nedavno ostvario radnu posetu  Premijeru R.Severne Makedonije, g-dinom Zoranom Zaevim.Pri tome je bila predstavljena ideja ovoga projekta kao i način njegove realizacije.Premijer je izrazio veliki interes i podršku,i istakao da bi se ovim oplemenila i ideja „Mini Šengena“ koji bi svim uključenim državama doneo veliki benefit a posebno u ekonomskom smislu.

Pri ovoj radnoj poseti sa strane pronalazača iznešeni su i predlozi za poboljšanje situacije vezane za realizaciju domaćih patenata.U svetu uopšte,patenti daju veliki doprinos domaćim ekonimijama.Ukazano je da je stopa naših realizovanih patenata,u odnosu na razvijene zemlje beznačajna.

Za poboljšanje ovakve situacije potrebna je veća komnikacija sa državnim institucijama od kojih neke  nisu dovoljno naklonjene ka domaćim patentima ili uopšte ne pokazuju interes ka ovoj delatnosti ,koja u razvijenim zemljma  zauzima visoko mesto.Isto tako potrebna je i komunikacija između institucija u odnosu  na podršku prilikom realizacije patenata.Institucije koje  imaju manju ili veću povezanost sa patentima  su pre svega:

Fond za inovacije i tehnološki razvoj; Privredna komora R.Severne Makedonije; Ministarstvo ekonomije ;Ministaarstvo za obrazovanje i nauku; Državni zavod za industrijsku sopstvenost i dr. Komunikacija   između ovih institucija u odnosu na domaće patente je na mnogo niskom nivou,tako da su pronalazači prinuđeni da lutaju ,od jedne do druge institucije.Osim Državnog zavoda za industrijsku sopstvenost sa kojim NAIM ima odličnu saradnju, sa drugim institucijama tako rekući i da nema komunikaciju,pre svega zbog njihove nezaintersovanosti za domaće patente.

Pri ovoj poseti prezentovani su i problemi sa kojima se NAIM  suočava prilikom obavljanja ove svoje misije kao i načini njihovih rešavanja,za što je pre svega potrebno puno razumevanje važnosti i uloge NAIM-a u razvoju  domaće ekonomije i društva.

Premijer G-din Zoran Zaev je izrazio puno razumevanje i spremnost za podršku NAIM-u i domaćim inovatorima i pronalazačima.