Rreth nesh

Shoqata Kombëtare e Shpikjeve të Maqedonisë – Shkup (në tekstin e mëtejmë NAIM) është një shoqatë profesionale, vullnetare, e pavarur, jofitimprurëse, joqeveritare dhe jopolitike e njerëzve me afinitet për shpikje, inovacione dhe përmirësime teknike. NAIM ka të bëjë me zhvillimin e shpikjeve në Republikën e Maqedonisë dhe motivon dhe mbështet aktivitetet e shpikësve në Republikën e Maqedonisë.