Целосно НОВ ВИД НА ЗАШТИТНА МАСКА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА

Пронаоѓач од “НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИ НА МАКЕДОНИЈА“ патентирал целосно нов вид на заштитна маска за повеќекратна употреба од која се очекува решавање на проблемот на  “одбојност кон употреба на заштина маска“ што е и една од главните причини за не сузбивање на пандемијата Ковид 19

        Причини за не користење на заштитните маски

        При користење на повеќето модели  заштитни маски кои сенудат на пазарот  воздухот  се  вдишува низ платното на маската, а се издишува помеѓу образите и внатрешната страна на платното.При повторното вдишување се вдишува и дел од веќе издишаниот воздух задржан во внатершноста на маската,кој содржи помалку кислород а,и одредено количество  на CO2. Сето ова резултира со по брзо физичко и умствено заморување на корисникт на заштитната маска,правејќи ја крајно непрјатна за подолго користење што е и главна причина за “не носење на заштитните  маски“

   Повеќето  од заштитните маски кои имаат вграден  вентил, исто така имаат свои недостатоци во зависност од производителот.Според оценките на стручните медицински лица  овие видови на заштитните маски не се целоснобезбедни.         

    Ваквата понуда на заштитните маски на пазарот,повеќе е базирана на индустриската применливост т.е. упростување на производните постапки, со цел да се задоволат потребите на пазарот посебно во моменти кога се укажува итна потреба од огромен број на единици на овој производ.  

   Светот никогаш порано не бил соочен со ваква масовна  пандемија, па е и изостанато размислувањето за концептите на нови видови на заштитни маски, кои би биле пријатни за подолго носење

   Што нуди овој нов вид на заштитни маски.

   При употреба на овој нов вид на заштитна маска, воздухот се вдишува низ платното на заштитната маска, и тоа низ нос, а се издишува низ посебни канали вон внатрешноста на заштитната маска.

    На овој начин  корисникот на заштината маска, вдишува секогаш свеж воздух,што не е случај при користењето на постоечкие маски.

     Приозводен потенциал (кој може да ги произведува овие маски)

     Овој нов вид на з. маски ќе можат да го произведуваат досегашните производители на з. маски во соработка со компании кои произведуваат пластични или силиконки производи

      Компаниите кои ги произведуват постоечките видови на з.маски ,со дошивање на платнени делови од истиот материјал со кои накнадно ке се уцврсуваат пластичните или силиконски  делови.                   

     Додатно вградените делови,  можат комплетно да се демовтираат и повторно да се монтираат во истата з.маска,со што е овозможено перење на платнениот дел и перење на пластичните или силиконските делови

    Изменливите орални издувувачи, буквално занемарливо – безначајно можат да ја покачат цената на  оваа з.маска.Истие веќе користени издувници, по употребата можат да се дезинфицираат или исперат со обичен детергент 

    Авторот на овој проект е на мислење , дека со произвоодството на овој вид на з.маска и нејзината широка употреба во светот, во значителна мера ќе се подобри ситуацијата со Ковид 119

     Пазарот е веќе презаситен со досегашние видови на з.маски кои создаваат одбојност кон носењето, Време е за нови по трајни решениа на з.маски, кои ке пружаат полна заштита но и ќе овозможат удоност при носењето.  

По детални информации

Национална Асоцијација на пронаоѓачите на Македонија (НАИМ)

Kontakt E-mail.  dpatu_mihajlo_pupin@yahoo.com

Kontakt mob. +389 (0) 75 228-344