Финансиски извештај за 2020 година за Националната асоцијација на пронаоѓачите на Македонија (NAIM)

Пренос – салдо од 2019 година: 40.473 денари
Прилив (донација): 6.000 денари
Одлив: 38.362 денари
Салдо – крај на 2020 година: 8.111 денар