ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

На 26.06.2015 година Друштвото ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН – Скопје потпиша договор за деловна соработка со Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин – Скопје според кој друштвото ке реализира свој проект “ОД ИДЕЈА ДО ПАТЕНТ“ со изведување на часови од областа на пронаоѓаштвото . Предавачи ќе бидат членови на друштвото, во кое членуват еминентни пронаоѓачи од различни области, помеѓу кои и универзитетски професори, магистри, инженери, искусни иноватори и други.

Курсевите ќе започнат на 15.09.2015, еден курс ќе има 12 часови а ќе се одвиваат во циклуси според интересот. Уписот ќе се врши во просториите на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин –Скопје.

Курсот ќе може да го посетуваат правни и физички лица, без разлика на занимање, пол , или возраст.

Информаци во:

Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин –Скопје

Тел. 02 31 63 413; 02 31 63 318

Друштвото ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје
Контакт тел. 070 74 03 98

E-mail: dpatu_mihajlo_pupin@yahoo.com