За нас

(Првите 7 члена од Статутот на Националната асоцијација на пронаоѓачите на Македонија):

 

 

 

Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за здруженијата на граѓаните и фондациите ( Сл.весник на Р.М. бр.52/2010 и 135/2011 ), сојузот НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје на основачкото собрание одржано на ден 06.08.2016 год. донесе

 

 

СТАТУТ

на НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје

 

 

 

  1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1

 

Сојузот НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје (во понатамошниот текст: НАПМ) е стручен, доброволен, самостоен, непрофитен, невладин и вонпартиски сојуз на здруженија на граѓани кои имаат афинитет кон пронаоѓаштвото, иновациите и техничките унапредувања. НАПМ се грижи за развојот на пронаоѓаштвото во Р. Македонија и ги поттикнува и подржува активностите на пронаоѓачите и иноваторите во Р. Македонија.

Сојузот НАПМ своите цели и задачи ги остварува согласно Уставот на Р. Македонија, Законот за здруженија и фондации, овој Статут, како и останатите законски прописи и подзаконски акти кои се однесуваат на остварување на програмските цели и задачи на НАПМ.

 

Член 2

 

 Со овој статут сојузот НАПМ ги регулира особено следниве прашања:

– името и седиштето,

– целите на НАПМ,

– дејности со кои се остваруваат целите,

– начин на одлучување за зачленување, исклучување, и престанок на членувањето во

НАПМ,

– правата обврските и одговорностите на членовите,

– видот на органите и нивниот состав, начин на избор и разрешување, траење на мандатот

на членовите во органите и начинот на одлучување,

– застапувањето по закон,

– начинот на стекнување и располагање со средствата,

– начинот на донесување на финансиски и други извештаи,

 – начинот на остварување на јавност и отчетност во работата

 – начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот,

начинот на одлучување на статусни промени и престанок на НАПМ,

– начинот на донесување на планови и програми,

– постапување со средствата и/или имотот во сличај на престанок на НАПМ,

– други прашања утврдени со закон.

 

Член 3

Основачи на НАПМ се:

  1. Здружение ДРУШТВО НА ПРОНАОЃАЧИТЕ И АВТОРИТЕ НА ТЕХНИЧКИ  УНАПРЕДУВАЊА ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН – Скопје, ембс 7020856.

на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.26-1/33, Скопје – Центар

  1. Здружение на пронаоѓачи НОВИТЕТ – Скопје, ембс 7139381

на ул. Теодосиј Гологанов бр. 130, Скопје – Центар.

 

НАПМ има својство на правно лице, со права и одговорности што произлегуваат од Уставот и Законот за здруженијата и фондациите. НАПМ има своја жиро-сметка и даночен број.

 

Член 4

 НАПМ е непрофитна организација.

Ако НАПМ во своето работење оствари добивка, таа ќе биде употребена исклучиво за подржување и остварување на целите и активностите утврдени со овој Статут.

Заради остварување на материјални за остварување на своите програмски задачи, НАПМ може да основа друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва, под услови и на начина предвидени со Закон.

 

Член 5

Називот на сојузот е: НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје

Скратено назив на сојузот е:  НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје

Седиште на НАПМ е во Скопје на ул. Теодосиј Гологанов бр. 130 – Скопје, општина Центар.

НАПМ има свој печат и штембил.

Печатот на НАПМ е во тркалезна форма и го содржи следниот текст: НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје

Штембилот е во правоаголан форма и го содржи следниот текст: НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ПРОНАОЃАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје   бр. на деловен прокотол, датум , Скопје

НАПМ ја застапува и претставува на домашен и меѓународен план Претседателот, Потпретседателот и Генералниот секретар.

НАПМ може да се здружува во меѓународни рамки со други организации.

 

  1. ЦЕЛИ НА НАП

                                                                Член 6

За остварување на своите цели, задачи и иницијативи, НАПМ донесува годишна програма за работа.

Во НАПМ ќе се остваруваат цели и задачи од поширок заеднички интерес на

Пронаоѓачите и иноваторите, а особено:

– Создавање на содржински, методолошки и организаторски претпоставки за унапредување на пронаоѓаштвото и другите форми на индустриска сопственост;

– Популаризирање на пронаоѓачката и иновативната дејност преку советувања, предавања, трибини, изложби на пронајдоци и иновации и други форми;

– Работа со млади кадри на проблематиката од пронаоѓаштвото и иновациите и подигање на стучното ниво на членовите на НАПМ во областите од пронаоѓаштвото и иноваторството;

– Откривање, негување и стимулирање на талентирани ученици и студенти на полето на пронаоѓаштвото и иноваторството;

– Помагање во нормативното уредување на проблематиката сврзана со развојот и унапредувањето на пронаоѓаштвото и иноваторската дејност и правилната распределба на доходот од оваа дејност во трговските друштва;

– Соработка со државните органи и институции по прашањата од иноваторството и пронаоѓаштвото;

– Перманентно и редовно информирање на членовите на друштвото за сите промени и новини

во правната сфера, а кои се однесуваат на пронаоѓаштвото и иноваторството на ниво на Републиката и меѓународните институции и асоцијации и доставување на информации од изложби и други форми низ кои се популаризира и унапредува иноваторството;

– Создавање на база за промовирање и реализирање на иновации;

– Ангажирање во реализацијата на општински, републички и меѓународни манифестации и соработка со специјализирани домашни и меѓународни асоцијации од областа на иноваторството и пронаоѓаштвото;

– Соработка со средните училишта, факултетите и асоцијациите од областа на техниката, во создавањето услови за создавање и реализација на пронајдоци и иновации:

– Поднесување на предлози до надлежните државни органи за донесување, изменување и дополнување на законските и подзаконските прописи со кои се уредува пронаоѓаштвото и иновацијската дејност;

– Презентација на својата работа преку електронските медиуми и медиумите за јавно информирање;

– Учество во научноистражувачки проекти во Република Македонија и странство од областа на пронаоѓаштвото и другите видови на техничкото творештво;

– Учество во создавањето и практичната примена на пронајдоците и другите видови на техничкото творештво;

– Здружување со други сојузи од оваа и слична проблематика од Република Македонија и странство.

Целите и задачите од претходниот став, НАПМ ке ги остварува преку:

– Донесување на општи акти и специјализирани програми за потикнување и реализирање на пронаоѓаштвото и иноваторството;

– Стручно оспособување и едуцирање на стручни кадри што ќе работат на полето на пронаоѓаштвото и иноваторството;

– Организирање и реализирање на семинари, предавања, советувања, трибини, изложби и други форми;

– Соработка и комуникација со Народна техника на Македонија, Друштвата за наука, факултетите, Стопанските комори во Македонија и странство, органите и телата на државата задолжена за оваа проблематика;

– Соработка со органите на државата задолжени за оваа проблематика и други институции во државата и странство.

 

                                                                                III. ДЕЈНОСТ

Дејноста на НАПМ согласно на Класификцијата на дејности е: 94.99 Дејност на други организации врз база база на членување, неспомнати на друго место.

НАПМ своите цели и дејности ќе ги остварува преку соработката со:

– Соодветни невладини организации и здруженија во Републиката и светот,

– Соодветни државни организации и институции,

– Сојузи на здруженија во Републиката и светот,

– Стручни и научни организации,

– Институции надлежни за одредени прашања кои се однесуваат на целите и задачите,

– Здружување во сојузи во Републиката и светот.

 

IV.ЧЛЕНУВАЊЕ ВО НАП

 

Член 7

Членувањето во НАПМ е слободно.

– Секое здружение на лица кои имааат реализирано пронајдок или некоја форма на иновација или имаат афинитет кон пронаоѓаштвото и иновациската дејност, може да поднесе барање за членство во асоцијацијата.

– По барањето за членство одлучува Извршниот одбор на НАПМ.